Sanasto

Alle on listattu yleisiä talouden ja taloustieteen sanoja, jotka esiintyvät myös teemojen sisällöissä.

Diskonttaus

Diskonttaus tarkoittaa menetelmää, jolla määritetään tulevaisuudessa tehtävien maksujen tämänhetkinen arvo. Se mahdollistaa eri aikoina tulevaisuudessa saatavien tai maksettavien maksujen vertaamisen.

Empiirinen tutkimusnäyttö

Empiirinen tutkimusnäyttö on havaintoihin perustuvaa näyttöä jonkin ilmiön tai syy-seuraussuhteen olemassaolosta. Havainnot voivat olla peräisin esimerkiksi hallinnollisista rekistereistä tai varta vasten toteutetusta kyselytutkimuksesta tai tieteellisestä kokeesta. Empiiristä tutkimusnäyttöä hankitaan usein jonkin teoreettisen päättelyn avulla johdetun hypoteesin testaamista varten.

KausaalivaikutusKorko

Taloustieteellisen tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa kausaalivaikutuksesta eli syy-seuraussuhteesta sen sijaan että tyydyttäisiin vain kuvailemaan asioiden välisiä yhteyksiä (korrelaatioita). Esimerkiksi tutkimuksessa voidaan pyrkiä selvittämään sitä, johtuuko rikosten suuri määrä matalasti koulutettujen joukossa siitä, että heikko koulutustaso lisää todennäköisyyttä tehdä rikoksia vai pelkästään siitä, että rikollisuuden ja koulunkäyntiongelmien taustalla on vain muita yhteisiä tekijöitä.  Vastaus tähän kysymykseen vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä ovat tehokkaimpia politiikkakeinoja rikollisuuden torjumiseen. Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen onkin olennaista erityisesti politiikkatoimien suunnittelun tueksi.

Korko on rahan hinta. Korko on hinta siitä, että voi lainata rahaa, kuluttaa tänään ja maksaa vasta tulevaisuudessa. Eri lainojen ja lainaehtojen mukaisesti koroilla on suuria eroja, useimmin summiltaan pienistä ja lyhyemmän ajan kulutusluotoista ja muista käyttölainoista joutuu maksamaan suurempaa korkoa kuin pitkän aikavälin lainoista, kuten asuntolainasta. Korko toimii myös päinvastoin, voit säästää tänään ja kuluttaa vasta tulevaisuudessa ja sinulle maksetaan tästä korkoa.

Kiinteäkorkoinen laina

tarkoittaa asuntolainaa, jossa korko pysyy samana koko laina-ajan.​

Kustannusetu

Tuotannon kustannukset syntyvät erilaisten tuotannossa tarvittavien tavaroiden ja palvelujen sekä työvoiman ja pääoman käytöstä. Esimerkiksi uusien teknologioiden kehittäminen vaatii yrityksiltä tyypillisesti ylimääräisiä panostuksia tuotekehitykseen. Yrityksen kannattavuus puolestaan vaatii, että ylimääräiset kustannukset välitetään kuluttajahintoihin. Vakiintuneiden yritysten kustannusetu syntyy siitä, että ne voivat toimia kannattavasti alhaisemmilla hinnoilla ja myydä kuluttajille halvempia tuotteita.

Logaritmimuunnos

Taloustieteessä muuttujille tehdään usein logaritmimuunnos käyttäen luonnollista eli e-kantaista logaritmia. Muunnosta voidaan käyttää esimerkiksi vinoa jakaumaa noudattavan muuttujan (kuten tulojen) muuntamiseksi lähestulkoon normaalijakaumaa noudattavaksi.

Päästökauppa

Järjestely, jossa haitallisia päästöjä tuottavat laitokset ovat velvollisia ostamaan ja omistamaan tietyn määrän päästöoikeuksia jokaista tuottamaansa päästömäärän yksikköä kohtaan. Tarkoituksena on näin pyrkiä vähentämään haitallisia päästöjä kustannustehokkaasti.

Regressioepäjatkuvuus- asetelma

Taloustieteessä hyödynnetään satunnaistettujen kokeiden lisäksi luonnollisia koeasetelmia (ns. kvasi-kokeita), joiden avulla pyritään tutkimaan kausaalivaikutuksia. Regressioepäjatkuvuusasetelma syntyy esimerkiksi koulutuksen sisäänpääsyrajojen avulla, missä rajan täpäräkin ylittäminen johtaa valituksi tulemiseen kun taas rajan alle niukasti sijoittuvat jäävät ilman koulutuspaikkaa. Tällöin sisäänpääsyrajalla syntyy ns. epäjatkuvuus sisäänpääsyn todennäköisyydessä. Asetelman hyödyntäminen perustuu oletukseen, että aivan rajan tuntumaan sijoittuneet hakijat eivät ole voineet ennakoida sitä mihin rajan lopulta muodostuu ja näin he ovat keskenään keskimäärin samankaltaisia.

Riskikorjattu reaalituotto

Reaalituotot suhteutetaan niiden vaihteluun yli ajan. Riskiä voidaan kuvata tuottojen vaihtelulla yli ajan, jolloin suurempi vaihtelu tarkoittaa suurempaa riskiä.

Shokki

Markkinoilla voi esiintyä sekä kysyntä- että tarjontashokkeja, jotka vaikuttavat hintoihin ja määriin. Talousteorian mukaan kysynnän lisäys (kysyntäshokki) nostaa hintoja ja määriä muiden tekijöiden pysyessä ennallaan. Tarjonnan lisäys (tarjontashokki) puolestaan laskee hintoja ja nostaa määriä (muiden tekijöiden pysyessä ennallaan).Kyseessä on siis odottamaton tapahtuma, jolla on joko myönteinen tai kielteinen vaikutus talouteen. Esimerkiksi asuntomarkkinoilla monet erilaiset shokit vaikuttavat samanaikaisesti kotitalouksien ostohalukkuuteen ja rakentajien investointihalukkuuteen.

Positiivisia kysyntäshokkeja voivat olla tulojen nousu, korkotason lasku tai asunnonostajien odotusten kasvu siitä kuinka heidän tulot kehittyvät lähiaikoina. Positiivinen tarjontashokki on esimerkiksi se, että asuntojen kaavoituskäytäntöjä kevennetään, jolloin asuinrakentaminen helpottuu. Ilman ekonometrisia menetelmiä emme voi luotettavasti erotella kysyntä- ja tarjontashokkeja toisistaan. Menetelmien avulla pystymme erottelemaan kysyntä- ja tarjontashokit toisistaan, ja arvioimaan sitä, onko kysyntä- vai tarjontatekijöillä suurempi rooli asuntohintojen kehityksen kannalta.)

Sisäänpääsyraja

Koulutuksen sisäänpääsyraja muodostuu tyypillisesti tilanteissa, joissa koulutukseen on vähemmän paikkoja tarjolla kuin hakijoita. Tällöin sisäänpääsyraja tarkoittaa alinta valintapistettä tai arvosanaa sisään valittujen joukossa. Koulutuksen sisäänpääsyraja voi olla myös etukäteen ilmoitettu piste- tai arvosanaraja, jota alemmilla pisteillä/arvosanoilla ei ole mahdollisuutta tulla valituksia. Sellaisessa tapauksessa, kun raja on etukäteen tiedossa, niin sitä ei voida käydä regressioepäjatkuvuusasetelman muodostamisessa.

Tuottajahinta

Tuottajahinta kertoo maanviljelijän maataloustuotteesta saaman hinnan.

Tutkimusasetelma

Tutkimusasetelmalla tarkoitetaan niitä tapoja ja menetelmiä, joilla empiiristä tutkimusnäyttöä hankitaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Satunnaiskokeessa eli ns. klassisessa tutkimusasetelmassa tutkimuksen kohteena olevat yksiköt jaetaan satunnaisesti koe- ja kontrolliryhmiin, ja vain koeryhmälle toteutetaan tarkastelun kohteena oleva toimenpide. Tämä tutkimusasetelma mahdollistaa luotettavan tiedon saamisen syy-seuraussuhteista, toisin kuin erilaiset ei-kokeelliset tutkimusasetelmat, joissa satunnaistamista ei pystytä tekemään.

Vaihtuvakorkoinen laina

Tarkoittaa asuntolainaa, jossa korko pysyy samana koko laina-ajan.​

Vertaisryhmä

Vertaisryhmä tarkoittaa samassa elämäntilanteessa olevien yksilöiden ryhmää, joka on tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Koulutustutkimuksessa vertaisryhmällä viitataan yleensä oppilaan luokan tai vuosikurssin muihin oppilaisiin. Vertaisryhmällä on useissa tutkimuksissa havaittu olevan merkittäviä vaikutuksia oppilaan menestymiseen opinnoissa ja myöhemmässä elämässä.
Vihreät tuotteet

Vihreiden tuotteiden tuoteryhmiä on kaksi. Ne perustuvat kansainvälisissä organisaatioissa tehtyihin listoihin erilaisista vihreistä ympäristötuotteista. Suppean listan tuotteet liittyvät suoriin päästövähennystoimiin, ja laajassa listassa on näiden lisäksi myös tuotteita, jotka liittyvät ilmastotoimiin kytkeytyviin energian ja resurssien säästötoimiin. Näiden tuotteiden kysynnän voidaan olettaa olevan kytköksissä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen.

Vuosiansio

Sisältää muun muassa työnteosta tai yrittäjyydestä vuoden aikana saadut veronalaiset ansiotulot.

Yrittäjätulo

Yrittäjätuloihin luetaan mukaan tulot maa- ja metsätaloudesta, elinkeinon harjoittamisesta ja yhtymästä sekä tekijänoikeuspalkkioista. Maatalouden yrittäjätuloihin lasketaan myös erilaiset tuet ja korvaukset kuten tuotantopalkkiot, Euroopan unionin maataloustuet ja satovahinkokorvaukset. Maataloudesta saatuihin tuloihin ei ole laskettu omaan käyttöön otetuista tuotteista saatua laskennallista tuloa. (Lähde: Tilastokeskus)