Vihreät tuotteet herättävät toiveita ilmastonmuutoksen hillitsijänä

Suomi tähtää hiilineutraaliuteen vuonna 2035. Tämä vaatii muutosta kohti vähähiilistä taloutta. Yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi ovat niin kutsutut vihreät tuotteet, jotka voivat samalla toimia myös Suomen viennin kirittäjänä.

Mutta mitä ovat vihreät tuotteet? Se selviää tästä blogitekstistä.

Suoriin päästövähennyksiin ja energian säästötoimiin liittyvät niin kutsutut vihreät tuotteet tähtäävät ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Vihreiden tuotteiden osuus maailmankaupasta on kasvanut vuosien 1996–2019 aikana, ja oletettavasti kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa, kun merkittävä osa maista on sitoutunut erilaisiin hiilineutraalisuustavoitteisiin.

Vihreät tuotteet ovat herättäneet paljon toiveita Suomen tulevaisuuden vientialana. Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvien tuotteiden vienti kasvaville kansainvälisille markkinoille voisi tarjota hyviä mahdollisuuksia niin ilmastonmuutoksen torjunnan kuin Suomen ulkoisen kilpailukyvyn kohentamisenkin kannalta.

Mitä ovat vihreät tuotteet?

Vihreiden tuotteiden tuoteryhmiä on kaksi. Ne perustuvat kansainvälisissä organisaatioissa tehtyihin listoihin erilaisista vihreistä ympäristötuotteista. Suppean listan tuotteet liittyvät suoriin päästövähennystoimiin, ja laajassa listassa on näiden lisäksi myös tuotteita, jotka liittyvät ilmastotoimiin kytkeytyviin energian ja resurssien säästötoimiin. Näiden tuotteiden kysynnän voidaan olettaa olevan kytköksissä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen.

Vihreiden tuotteiden määrittäminen ei ole kuitenkaan aivan yksinkertaista. Kansainvälisen kaupan tilastoinnissa käytetyissä tuoteluokitteluissa ei esimerkiksi erotella sitä, meneekö jokin terästuote valmisteilla olevaan tuulivoimalaan, tai kuinka vähähiilistä sen valmistaminen on ollut. Tuotteet hillitsevät ilmastonmuutosta, jos niiden valmistaminen on vähähiilisempää kuin muu vastaava tuotanto ja ne samalla korvaavat jälkimmäistä. Lisäksi tuotteet voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, jos niitä käytetään vähähiilisessä tuotannossa. Yleisesti ottaen teknologia, jolla korvataan fossiilisten polttoaineiden (kivihiili, öljy, maakaasu, turve) käyttöä, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

”Globaaleissa torjuntatoimissa on nyt ensimmäistä kertaa voimaa, ja Suomella on hyvä mahdollisuus saada osuutensa vihreästä kasvusta. Lisäksi Suomen kunnianhimoinen hiilineutraalisuustavoite herättää maailmalla kiinnostusta. Suomesta olisikin luotava uskottava brändi ilmasto- ja ympäristöteknologian osaajana."
Tero Kuusi
Tutkimusjohtaja, Etla

Miten vihreiden tuotteiden markkinoita voitaisiin edistää?

Vihreää siirtymää voidaan tukea esimerkiksi suorilla tuotekehitystuilla. Vakiintuneilla yrityksillä ja tuotantotavoilla on usein kustannusetu* markkinoilla, kun taas uuden teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyy taloudellisia riskejä sekä esimerkiksi rahoitusmarkkinoihin ja teknologian positiivisiin ulkoisvaikutuksiin liittyviä markkinapuutteita. Vanhojen, saastuttavampien tuotteiden asema markkinoilla on jo vakiintunut, niiden tuotekehitys on varmempaa ja tuotantomäärät suuria, mikä alentaa kustannuksia. Siksi vihreän tuotekehityksen ja uuden teknologian käyttöönoton tukeminen voi olla perusteltua erityisesti, kun kyse on ympäristövaikutusten saavuttamisesta.

Hyödyllistä sanastoa

*Kustannusetu

Tuotannon kustannukset syntyvät erilaisten tuotannossa tarvittavien tavaroiden ja palvelujen sekä työvoiman ja pääoman käytöstä. Uusien teknologioiden kehittäminen vaatii yrityksiltä tyypillisesti ylimääräisiä panostuksia tuotekehitykseen. Yrityksen kannattavuus puolestaan vaatii, että ylimääräiset kustannukset välitetään kuluttajahintoihin. Vakiintuneiden yritysten kustannusetu syntyy siitä, että ne voivat toimia kannattavasti alhaisemmilla hinnoilla ja myydä kuluttajille halvempia tuotteita.

Päästökauppajärjestelmä lisää vihreiden tuotteiden sekä tuotantovälineiden kysyntää ja yritysten tuotanto- ja investointipäätökset vähentävät myös niiden kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla syntyy sääntelyn tukemana uusia markkinoita ja innovaatioita. Toisaalta teknologiaa ei pitäisi määrätä sääntelyllä, vaan ainoastaan tavoite, eli kasvihuonekaasujen väheneminen. Vihreiden tuotteiden markkinat osoittavat, kuinka ilmastopolitiikassa nivoutuvat yhteen poliittinen ohjaus, kansalaisten kulutusvalintojen muuttuminen sekä yritysten teknologiset valinnat ja tuotekehitys.

Ympäristösäännöksillä voidaan edistää ympäristöystävällisten teknologioiden innovointia, mutta myös auttaa säänneltyjä yrityksiä saavuttamaan teknologinen johtoasema ja vauhdittaa laajempaa talouskasvua.

Mikä on vihreiden tuotteiden merkitys maailmankaupassa? Tai Suomen rooli siinä?

Vihreiden tuotteiden viennin arvo ja osuus ulkomaankaupasta ovat kasvaneet selvästi maailmalla. Suomen vienti on kuitenkin suhteellisen pieni tekijä näiden tuotteiden maailmankaupassa: vain noin puoli prosenttia, kuten Suomen osuus maailmankaupasta on kokonaisuudessaankin. Valtaosa Suomen vihreistä tuotteista liittyy metalliteollisuuden tuotantoon, kuten tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistukseen.

Selvästi tärkein vihreiden tuotteiden vientialue on EU: EU27-maiden osuus maailmankaupasta on 35 prosenttia, ja Saksa on selvästi suurin viejämaa. EU:n jälkeen tärkeimmät viejämaat ovat Kiina, Yhdysvallat ja Japani.

Lähteet:

Vihreät toimet – ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen
(Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:22)

Tutkimuksessa tarkastellaan ilmastopolitiikan ja työllisyyden välisiä yhteyksiä, vihreiden tuotteiden markkinoita sekä julkisen talouden roolia ilmastopolitiikan työllisyysvaikutusten hallinnassa. Tutkimuksen ovat toteuttaneet Etla, Suomen ympäristökeskus ja Demos Helsinki.

Tero Kuusi

Tero Kuusi

Kirjoittaja on ilmasto- ja kauppapolitiikkaan erikoistunut tutkimusjohtaja Etlassa.

Ville Kaitila

Ville Kaitila

Kirjoittaja työskentelee tutkijana Etlassa ja vastaa muun muassa päästöennusteesta.

Jaa blogikirjoitus

Muut tämän teeman blogikirjoitukset

Miten taloustiede auttaa taklaamaan ilmastonmuutoksen?

Ilmastonmuutos on yksi globaaleista megatrendeistä, joka nousee säännöllisesti pinnalle suomalaisessa julkisessa keskustelussa ja on aiheena yhä tiiviimmin myös laajoissa kansainvälisissä neuvotteluissa niin EU:n tasolla kuin